Tietosuojaseloste Jaakkolan Talli

 

TIETOSUOJASELOSTE Jaakkolan Islanninhevostalli

 

1. JAAKKOLAN ISLANNINHEVOSTALLIN ASIAKASREKISTERIN     

              TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 22.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida  rekisteröityjä.

2. REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Jaakkolan Islanninhevostalli Mervi Marianne Jaakkola,  Unholantie 48, 23100 Mynämäki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaavan yhteystiedot: Mervi Marianne Jaakkola,  Unholantie 48, 23100 Mynämäki, 0500812057, marianne@jaakkolantalli.co3.ASIAKASREKISTERI, REKISTERÖIDYT

Tallin asiakkaat (tallilla ratsastavat ja ratsastusleiriläiset).

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön asiakassuhteen   perusteella tarvittaessa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain  asiakassuhteen hoitamiseen ratsastus- ja leirivarausten osalta

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot : tiedot tehdystä varauksesta , maksusta ja yhteystiedot

Yhteystiedot leiriläisiltä:

nimi, ikä, alle 18-vuotialita huoltajan nimi sähköpostiosoite ja puhelinnumero/yli 18-vuotiailta oma puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Yhteystiedot  ratsastajilta:  nimi, alle 18-vuotiaalta ikä, puhelinnumero ja/tai huoltajan puhelinnumero sekä mahdollisesti sähköpostiosoite.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä:

Marianne Jaakkola, Unholantie 48, 23100 Mynämäki, marianne@jaakkolantalli.com.

.               6.1 Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat

virheelliset tai puutteelliset tiedot.

6.3Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee,

että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6.4 Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen

suoramarkkinointiin.

6.5 Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen

käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme

tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava

että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä

tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa

(luku 2, 1 0§) määritellyn ajan (tällä hetkellä 10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi

kirjanpitoon liittyvää aineistoa (esim. tiedot maksetuista palveluista) ei voida poistaa

ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu

ainoastaan suostumukseen, eikä esim.tehtyyn varaukseen tai asiakkuuteen, voi

rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

6.6 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: rekisteröidyllä on oikeus

vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan

ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän

kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa

tietosuojalainsäädäntöä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään tai hänen huoltajaltaan

asiakassuhteen syntyessä.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin tämän rekisterinpitäjän

ulkopuolelle. Luovutamme tietoja vain vakuutusyhtiölle vahinkotapauksissa, asiakkaan

ja/tai vakuutusyhtiön pyynnöstä. Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen

vaatimuksia. Olemme varmistaneet, että mahdolliset käyttämämme  palveluntarjoajat

noudattavat  tietosuojalainsäädäntöä.

9. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja/tai

siihen liittyvät velvoitteet on hoidettu tai lain vaatimusten mukaisesti.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA SUOJAUS

Asiakasrekisteriä ja sen sisältämiä henkilötietoja käsittelevät Marianne Jaakkola ja muut

Jaakkolan Tallin työntekijät. Tiedot säilytetään lukitussatilassa ja vartioinnin piirissä.

Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistolla.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin